Predchádzajúca strana

KULTÚRNE PODUJATIA

Múzeum popri krátkodobých výstavách každoročne usporadúva celý rad kultúrnych podujatí. Je to predovšetkým kronikárska súťaž Čorbove Hanušovce, Kvetná nedeľa v múzeu, Medzinárodný deň múzeí, Deň detí a vianočné podujatie. V približne dvojmesačných cykloch sú v Hanušovciach organizované posedenia pri sviečke, tzv. popoludnia pri svetielku, koncertné vystúpenia spojené s rozhovormi na zaujímavé témy (napr. O dobre a zle, O svetle a tme, Keď rinčia zbrane, mlčia múzy a i). Vo Vranove prebiehajú dva cykly podujatí V mesačnej periodicite - kultúrno-spoločenský cyklus Za poznaním svojeti, zameraný na odkrývanie zaujímavostí regionálnych dejín a ich umeleckú prezentáciu a cyklus prednášok s prírodovednou a spoločenskovednou tematikou Pro Warano.
Múzeum pre organizované návštevy ponúka podujatie Poldeň v múzeu, súčasťou ktorého sú popri prehliadke expozícií a výstav prednášky, súťaže, prezentácie remesiel a interaktívne činnosti v tzv. dielni. Múzeum je veľmi aktívne pri realizácií projektov medzinárodnej spolupráce. Doteraz úspešne ukončilo tri projekty - dva v spolupráci s poľským partnerom Muzeom Podkarpackim v Krosne a jeden v spolupráci s Užhorodskou národnou univerzitou. V rámci projektov zorganizovalo múzeum dve medzinárodné vedecké konferencie, vydalo z nich publikačný výstup, zorganizovalo dva archeologické festivaly a začína sa profilovať ako pracovisko experimentálnej archeológie a popularizácie výsledkov archeologického výskumu.