Názov projektu: Spoločne spoznávajme a sprístupňujme kultúrne bohatstvo (INTERREG IIIA - PL-SK)

Žiadateľ: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Partner projektu: Muzeum Podkarpackie Krosno, PL

Celková suma ERDF - 19.518,12 € (ŠR – 5.204,83)

Krátky opis projektu Projekt realizovaný v období 03.07.2006 - 02.07.2007 mal za cieľ rozvoj spolupráce partnerov v oblasti výskumu, v poznávaní, záchrane a propagácii kultúrneho dedičstva Bol zameraný na podporu využívania jestvujúcich zdrojov kultúrneho dedičstva v turistickom ruchu a výmenu poznatkov v tejto oblasti. Aktivity projektu sledovali zviditeľnenie žiadateľa v turistickom ruchu a posilnenie vzájomných inštitucionálnych a kolegiálnych kontaktov.

Aktivity projektu
1. Vydanie propagačného trojjazyčného materiálu (SK – PL – GB) o partnerských múzeách
2. Vydanie propagačných materiálov – plagát, leták – o múzeu v Hanušovciach n.T.
3. Výmenná prezentácia Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou v Krosne a Podkarpatského múzea vo Vranove nad Topľou formou prezentačného dňa
4. Spoločný archeologický výskum lokalít v Prešovskom samosprávnom kraji (Mokroluh, Vlača) a popularizácia jeho výsledkov
5. Seminár pre subjekty v cestovnom ruchu: Archeologické pamiatky slovensko-poľského pohraničia v cestovnom ruchu.
6. Publikačný výstup zo seminára s doplnkom turistických trás so zahrnutím archeologických pamiatok (najmä hradísk, hradov a múzeí)

Výstupy projektu
1. Spoločný propagačný trojjazyčný materiál (SK – PL – GB) o partnerských múzeách - 18 voľných strán, obálka, plnofarebný materiál, A4. Náklad 1000 ks
2. Propagačný materiál múzea - plagát „Medzi Slanskými vrchmi a Domašou“ – jednostranný, plnofarebný, atypický format. Náklad 1000 ks
3. Propagačný materiál múzea - leták Vlastivedné múzeum v Hanušovciach – obojstranný, plnofarebný, A4. Náklad 1000 ks
4. Zborník referátov zo seminára. Formát B5, brožovaná väzba, farebná obálka, 141 strán +24 strán turistická príručka. Náklad 500 ks. Zborník má eponymný názov ako seminar: Archeologické pamiatky slovensko-poľského pohraničia v cestovnom ruchu.
5. Výskumné správy z archeologických výskumov – 2 ks

Fotopriloha