Názov projektu : Od Nížiny po Poloniny (podprojekt blokového grantu NPOA „Otvárame nové možnosti spolupráce“)

Žiadateľ: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Partner projektu: Vedeckovýskumný ústav karpatistiky Užhorodskej univerzity, Užhorod (UA)

Celková suma ERDF : - NFM – 21 776,34 € (ŠR SR -3 842,89€)

Krátky opis projektu : Projekt realizovaný v období 15. 3. – 15. 11.2010 bol zameraný na popularizáciu vedomostí o regióne medzi školskou mládežou, na podporu návštevnosti múzea a spoluprácu so školami v prihraničných regiónoch s Ukrajinou .

Aktivity projektu
1. Múzeum v škole - séria prednášok a besied na školách okresov Snina, Sobrance, Trebišov a Michalovce.
2. Od Nížiny po Poloniny - súbor posterových výstav Vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T. určený na propagáciu pamiatok a prírodných krás regiónu Zemplín na školách.
3. Škola v múzeu - organizované poznávacie návštevy z partnerských škôl dotknutých regiónov. 8 návštev zo zaangažovaných škôl vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach n.T.
4. Odborná konferencia Múzeum a škola – medzinárodné fórum pre odborníkov z múzeí, knižníc, osvetových stredísk a škôl.
5. Škola dejín Zemplína na hrade Čičva - netradičné vyučovanie na významnej archeologickej, historickej a prírodovednej lokalite.
6. Publikačné výstupy:
7. Záverečný seminár - hodnotiace fórum, na ktorom sa predstavia výstupy a zhodnotia výsledky projektu.

Výstupy projektu
1. Základný publikačný výstup z konferencie – zborník referátov z konferencie Múzeum a škola. Predpokladáme vydanie zborníka v náklade 300 ks.
2. Popularizačný materiál pre školy: Prehľad dejín Zemplínu – náklad 1000 ks
3. Popularizačný materiál pre školy: Prehľad prírodných pomerov Zemplínu – náklad 1000 ks
4. Popularizačný materiál pre školy: Osobnosti Zemplínu – náklad 1000 ks
5. Posterová výstava Od Nížiny po Poloniny
6. Mediálna propagácia projektu – 4 články v printových médiách, 2 vstupy v elektronických médiách.
7. Podujatie Škola dejín Zemplínu – netradičná forma prezentácie zaujímavej pamiatky a zanikajúcich remeselných a iných činností formou archeofestivalu.
8. Konferencia Múzeum a škola a materiály súvisiace s konferenciou (propagačné tašky, perá a letáky)
9. Hodnotiaci seminár a materiály súvisiace so seminárom (propagačné letáky o skúsenostiach z projektu - poslúžia ako pozvánky pre ďalšie školy)

Fotopriloha