Karpacka Troja po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z programu Współpracy Transgranicznej PL-SK

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało w ramach mikroprojektu: „Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” nr PL-SK/KAR/IPP/III/121 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 środki na realizacje kolejnego przedsięwzięcia w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Partnerem po stronie słowackiej jest Muzeum w Hanuszowcach n/Toplą, a całkowita wartość projektu to nieco ponad 50 500,00 €, z czego 85% to środki Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej po obu stronach granicy i popularyzację turystyki archeologicznej, która staje się jedną z wiodących gałęzi turystyki w Europie poprzez archeologię doświadczalną i rekonstrukcyjną.

Zorganizowanie wspólnych zajęć edukacyjnych i przygotowanie bazy oraz odpowiednich narzędzi spowoduje zbliżenie się mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego i da podstawę do lepszego turystycznego wykorzystania obu regionów. Oba muzea prowadzą w szerokim zakresie edukację historyczną dotyczącą pradziejów i wczesnego średniowiecza, co przyciąga dużą liczbę zwiedzających. Połączenie w tym zakresie działań pozwoli zwiększyć zakres proponowanych zajęć, lekcji i warsztatów. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej euroregionu poprzez podjęcie stałej i systematycznej współpracy naukowej, badawczej i edukacyjnej między dwoma instytucjami kulturalnymi – Muzeum Podkarpackim w Krośnie i Krajoznawczym Muzeum w Hanuszowcach.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji historycznej poprzez:

- kontakty naukowo-badawcze archeologów, historyków i osób zajmujących się odtwórstwem historycznym nieprofesjonalnie (organizacja warsztatów naukowych),

- podniesienie kwalifikacji pracowników merytorycznych muzeów i osób zajmujących się rekonstrukcją historyczną i archeologią eksperymentalną (organizacja warsztatów edukacyjnych - historycznych w zakresie garncarstwa, łucznictwa, sztuki walki, budownictwa, strojów i kuchni historycznej),

- stworzenie bazy edukacyjnej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.

Dla osiągnięcia zamierzonych efektów zorganizowane zostaną wartszaty naukowe, prowadzone będą prace naukowo-badawcze dot. eksperymentów archeologicznych i rekonstrukcji historycznej. Wypożyczone będą stroje historyczne, aby realizowane rekonstrukcje i pokazy były bardziej autentyczne. Budowana jest wiata słupowa, jako rekonstrukcja domostwa słupowego ludności kultury Otomani-Füzesabony z początków epoki brązu, o wymiarach 15 x 6 m. Zorganizowane zostaną trzy spotkania warsztatowe oraz warsztaty historyczne z pokazem nabytych umiejętności. Przygotowane i wydane zostaną drukiem materiały promocyjne (folder z ofertą edukacyjną).

Obopólną korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej. W ramach podjętych działań nastąpi dwubiegunowy rozwój naukowy i badawczy w dziedzinie archeologii doświadczalnej i rekonstrukcji historycznej. Polscy i słowaccy muzealnicy zostaną fachowo przeszkoleni w zakresie prowadzenia warsztatów historycznych. Oba muzea stworzą stałe struktury współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej.

Fotogaleria 1. workshop

Fotogaleria 2. workshop

Fotogaleria 3. workshop

Fotogaleria 4. workshop