Na vyhliadkovej veži pri poľskom Jasle veje vlajka Slovenskej republiky – vďaka spolupráci múzeí z Krosna a Hanušoviec Necelých 8,5 km juhozápadne od poľského mesta Jaslo, v doline rieky Ropa, leží obec Trzcinica. V jej katastri sa nachádza jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Poľska, ktorá pre svoje viacfázové osídlenie dostala pomenovanie Karpatská Trója. Na mieste náleziska opevnených osád z neskorej doby kamennej, z doby bronzovej a z včasného stredoveku vznikol z iniciatívy riaditeľa Muzea Podkarpatského v Krosne Jana Gancarskeho veľkolepý archeologický skanzen s rekonštrukciami obydlí a fragmentov mohutných opevňovacích valov a palisád. Najnovšie sa na najvyššom bode hradiska vybudovala impozantná, vyše 40 m vysoká vyhliadková veža, ktorú pre verejnosť sprístupnili v sobotu, 31, mája t.r. Pri otváracom ceremoniáli boli účastní aj zástupcovia Vlastivedného múzea v Hanušovciach n. T., pretože veža vznikla v spoločnom poľsko-slovenskom projekte Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky (Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Prioritná os 2. Sociálny a ekonomický rozvoj; Oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu). Na slovenskej strane sa v rámci tohto projektu buduje pri hanušovskom múzeu jedinečná turistická atrakcia Archeopark Živá archeológia. Obidve stavby majú prispieť k rozvoju turizmu slovensko-poľského pohraničia. Riaditeľka múzea v Hanušovciach pri otváracom ceremoniáli vyhliadkovej veže zdôraznila, že takéto stavby sú trvalým výsledkom dlhoročnej spolupráce partnerských inštitúcií a vyjadrila nádej, že budú zároveň i zdrojom ďalších priateľských kontaktov medzi slovenskými a poľskými turistami a návštevníkmi. Vďaka spolupráci Múzea v Hanušovciach s Múzeom v Krosne veje od uplynulého víkendu na 40 m vysokej vyhliadkovej veži, z ktorej pri dobrom počasí je vidieť až na vrcholce Tatier, aj zástava Slovenskej republiky. A pri prehliadke skanzenu sa medzi návštevníkmi ozýva nielen poľština, ale aj slovenčina. Ciele programu poľsko - slovenskej spolupráce sa tak do dôsledkov napĺňajú. Veríme, že podobné pozitívne pocity budú v obidvoch partnerských inštitúciách a ich zriaďovateľoch aj pri otváraní Archeoparku v Hanušovciach, ktoré je plánované koncom septembra t.r. PhDr. Mária Kotorová, PhD. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T.